onsdag 24. september 2014

Endring i behandlingsopplegget

Jeg har gått lenger til psykolog enn jeg liker å tenke på. Hvorfor jeg ikke blir bedre, synes jeg blir stadig vanskeligere å forstå. Psykiateren jeg går til nå har akkurat skiftet avdeling, og med det kom også endring i hvor ofte jeg skal ha timer. Vi snakket om dette på slutten av timen, og hun argumenterte for at det kanskje er best for meg at jeg ikke har time hver uke; man får ikke nødvendigvis mer utbytte av hyppigere timer.

Jeg har brukt de siste par–tre ukene på å henge med så godt jeg har vært i stand til. Det nærmer seg året for de mislykkede selvmordsforsøkene, og det er klart jeg tenker på det, særlig når jeg sitter på lesesalen alene. Jeg har hatt usedvanlig mange spilleoppdrag etter at jeg kom tilbake, men det kan bli for mye av det gode; mandag, altså i går, hadde jeg nok en elendig dag der jeg ikke fikk gjort noe som helst. Jeg bestemte meg for å regne dagen som fridag, ettersom jeg tross alt hadde brukt helga på arbeid, og i dag fikk jeg faktisk begynt å skrive noen ord på masteroppgaven.

Hvordan veien fremover blir, er vanskelig å si. Det eneste jeg kan love, er at jeg skal gjøre så godt jeg kan. Det er dessverre, virker det som, vanligvis for lite. Men jeg er nå fortsatt her.

søndag 14. september 2014

Hackmaster: Et blikk på spillets aspekter

Introduksjon

Bilde av meg, Tor-Ivar Krogsæter, med Hackmaster-bøkene «Player’s Handbook» og «Hacklopedia of Beasts» fra Kenzer & Company. Bilde tatt av Kjersti Gjerde Krogsæter. © Canned Blog / Tor-Ivar Krogsæter.
Endelig stolt eier av Hackmaster-bøkene. Er det noen andre som over hodet vet om noen rollespillbøker som er så forseggjorte at de er lærinnbundne?
Fotograf: Kjersti Gjerde Krogsæter.
© Canned Blog / Tor-Ivar Krogsæter.

Jeg skrev tidligere om det mest grunnleggende hva gjelder kamp, i posten Hackmaster: Ⅱ – Endelig i gang. (Den første posten min om Hackmaster skrev jeg etter å ha blitt gjort oppmerksom på systemet på Google+, da jeg spurte om forslag til mer fornuftige legingsregler.) Men jeg ønsker å gjennomgå reglene i noen kortfattede poster nå fremover, for å gi et inntrykk av hvordan Hackmaster fungerer; dette er særlig rettet mot de som vurderer å gå til innkjøp av spillet. En annen grunn, er at det er greit å ha de viktigste reglene samlet én plass. I tillegg blir dette en måte for meg å bedre forstå reglene, slik at jeg kan lede spillkvelder lettere og bedre.

 1. Kamp
  1. Grunnleggende elementer
  2. Nærkamp
  3. Fjernkamp
  4. Skade og død
  5. Skjold og rustning
  6. Kampstiler
  7. Automatisk og kritisk treff og skade
  8. Fumling
  9. Spesielle kampsituasjoner
   1. Flere motstandere
   2. Annonserte treff
   3. Traume og nådestøt
   4. Nådestøt
 2. Magi: esoterisk (trollmenn)
 3. Magi: guddommelig (klerker)
 4. Moralkompasset, ære og berømmelse
 5. Kompetanser – proficiencies og talent
 6. Ferdigheter – skills
 7. Nye roller (karakterer)
 8. Nye nivå

Lenker til postene blir lagt til etter hvert som postene skrives, og lista over blir tatt med i hver av postene så det skal være greit å finne frem mellom dem.

Nå må jeg selvfølgelig trå forsiktig, ettersom reglene for Hackmaster ikke er fritt tilgjengelig, slik for eksempel d20 er. Nå finnes det dog en gratisutgave av reglene; ettersom det som står der er tilgjengelig for alle som ønsker det, gir dette litt slingringsmonn. For øvrig står det på s. 2 i PHB at Permission is granted to the purchaser of this product to reproduce sections of this book for personal use only. Sale or trade of such reproductions is strictly prohibited.. Jeg må sjekke med Kopinor i hvor stor grad jeg har lov til å skrive om ting som står i boka, slik at jeg ikke tråkker på tærne til noen og får Google eller andre på nakken. Hvis bloggen min skulle bli stengt fordi jeg uforvarende forbrøt meg på åndsverksloven, hadde jeg faktisk opplevd det som et stort tap.

tirsdag 9. september 2014

Lingua latīne: Elegīae Sextī Propertiī, pars Ⅰ

Elegīa, liber quartus, pars nōna

Det andre vi gikk gjennom på torsdag, var første del av en av Sextus Propertius’ elegier, der han lar Paullus’ (sīc) kone snakke til Paullus fra grava. Diktet er fullt av vakre bilder, som er typisk for elegiene; man sa ikke ting direkte. Når ting sies indirekte, kalles det i lyrikken en metonymi. Man kan for eksempel si graven i stedet for den døde, eller tallerken i stedet for mat.

Ordet «elegi» kommer fra gresk via latin. Her er definisjonen slik den er å finne hos Lewis & Short:

ĕlĕgīa (ĕlĕgēa , in Ov. ĕlĕgēĭă ), ae, f., = ἐλεγεία.
 • An elegy: “form elegia,” Quint. 10, 1, 58; 93; Stat. S. 1, 2, 7; Mart. 5, 30, 4; Aus. Parent. 7, 1; “form elegea,” Quint. 1, 8, 6; “form elegeia,” Ov. Am. 3, 1, 7; 3, 9, 3; id. R. Am. 379.—
 • A kind of reed: “est et obliqua harundo, non in excelsitatem nascens, sed juxta terram fruticis modo se spargens, suavissima in teneritate animalibus: vocatur a quibusdam elegia,” Plin. 16, 36, 66, § 167.
 • Latinsk lyrikk var skrevet på vers. Hvorvidt man kunne høre trykkplasseringa på latin, slik man gjør i de fleste språk i dag (japansk er her et velkjent unntak), er uvisst. Det man dog vet, er at vokallengde var viktig, og lyrikken er en av plassene man har kunnet se hvilke vokaler som var lange – eller, rettere sagt, hvilke stavelser som var lange – på grunn av metrikken. En daktylisk fot består av ett langt og to korte slag. De to korte slagene kan dessuten erstattes at ett langt; man får altså to lange slag etter hverandre, og dette kalles en spondé. Det siste slaget, altså foten, i et daktylisk heksameter er alltid kun ett langt og ett langt eller kort slag; dette elementet kalles en anceps. Delene av føttene har også navn: det lange slaget kalles arsis og det korte slaget kalles thesis. Pustepauser kan òg forekomme, og som i musikken kaller man en slik for en cesur, av latin caesura; slike cesurer dannes ved ordslutt med betydnings-innsnitt. (prof. Synnøve des Bouvrie).

  Et spesielt metrum er det som kalles elegisk distikhon, av gresk δίστιχον, som betyr «to-rader». Her velger jeg å romanisere gresk «-χ-» som -kh- i stedet for den engelske varianten -ch-, som ofte feilaktig blir uttalt som «-tsj-». En distikhon består av først ei heksametrisk linje, og deretter ei pentametrisk linje, men på sistnevnte telles seks slag! Ut fra hva jeg forstår fra oversikten vi har fått på forelesning, er den tredje og den sjette foten i den pentametriske linja kun bestående av én arsis; det blir altså et halvt slag. For å overføre det til musikkspråket: Det blir som å telle to ⅝-takter etter hverandre.

  Textus Propertiī, liber quartus, pars nōna

  Slagmarkeringa er gjort i henhold til beskrivelsen jeg har gitt over. Hva gjelder pentametrene, har jeg tatt utgangspunkt i ⅝-takta jeg foreslo over, altså to daktyler og en arsis (lang-kort-kort lang-kort-kort lang, lang-kort-kort lang-kort-kort lang), der to thesiser ved behov har blitt erstattet med en arsis.

  Dēsine, Paulle, meum lacrimīs urgēre sepulcrum: ② panditur ad nullās iānua nigra precēs; ③  cum semel īnfernās intrārunt fūnera lēgēs, ④ nōn exōrātō stant adamante viae. ⑤ tē licet ōrantem fuscae deus audiat aulae: ⑥ nempe tuās lacrimās lītora surda bibent. ⑦ vōta movent superōs: ubi portitor aera recēpit, ⑧ obserat ēversōs lūrida porta rogōs. ⑨ sīc maestae cecinēre tubae, cum subdita nostrum ⑩ dētraheret lēctō fax inimīca caput ⑪ quid mihi coniugium Paullī quid currus avōrum ⑫ prōfuit aut fāmae pignora tanta meae ⑬ nōn minus immītēs habuit Cornēlia Parcās, ⑭ et sum, quod digitīs quīnque legātur, onus. ⑮ damnātae noctēs et vōs, vada lenta, palūdēs, ⑯ et quāecumquē meōs implicat unda pedēs, ⑰ immātūra licet, tamen hūc nōn noxia vēnī: ⑱ det Pater hīc umbrae mollia iūra meae.

  Commentariī in textum
   Sententia
  1. dēsine: imperativ aktiv indikativ 2. pers. sg.: hold opp, slutt
  2. lacrimīs: midlets ablativ, av lacrima, -ae: tårer
  3. urgēre: utfyllende infinitiv, av urgēō, -ē, ursī, —: presse, drive; byrde, undertrykke; stenge inne
  4. sepulcrum: sepulcrum, -ī: grav
   Sententia
  1. panditur: presens passiv indikativ 3. pers. sg., av pandō, -ere, pandī, passum, her: den åpnes
  2. precēs: prex, -is: bønn. Ordet er vanligvis brukt i flertall (ref.: Lewis & Short).
   Sententia
  1. semel: én gang (adv.)
  2. īnfernās: akk. pl. grunnet bevegelse, av īnfernus, -a, -um:
  3. fūnera: fūnus, -eris (n): metonymi for «gravferd»
  4. lēgēs: lēx, -gēs (f): lov. Ut fra sammenhengen lar det seg forstå at det er betydninga «lov» og ikke futurum aktiv indikativ 2. pers. pl. av legō, -ere, lēgī, lectum (å velge; samle; ta, stjele; reise gjennom; lese; etterlate) man er ute etter; her hjelper dog metrikken oss, for stavelsen er lang, så det er kun den førstnevnte betydninga som er mulig.
   Sententia
  1. exōrātō: futurum aktiv imperativ 3. pers. sg. av exōrō (1): jeg ber, jeg overvinner
  2. adamante: av adamās, -ntis: fast, hard, det hardeste stålet, diamant (!), urokkelig.
   Sententia
  1. ōrantem: partisipp, akkusativ sg. av ōrāns, -tis (m, f, n), med ablativen ōrantī når det er adjektiv. Kommer av verbet ōrō (1): å tale, å snakke.
  2. fuscae: fuscus, -a, -um: mørk, svart; hes (om stemmen). Er her genitiv sammen med aulae: deus fuscae aulae – mørkehallens gud.
  3. audiat: presens aktiv konjunktiv 3. pers. sg.
   Sententia
  1. nempe: adv.: sannelig, jo, selvsagt, utvilsomt
  2. lacrim&amacro;s: her substantivet lacrima, -ae: tåre
  3. lītora: lītus, -toris (n): strender
  4. surda: nom. pl. (n) av surdus, -a, -um: døv, taus, stille.
  5. bibent: futurum aktiv indikativ 3. pers pl. av bibō, -ere, ī, bibitum
   Sententia
  1. vōta: bønner, løfter, ønsker, av vōtum, -ī.
  2. portitor: portitor, -tōris: fergemann
  3. aera: aes, aeris: betaling, avgift; kobber, bronse, messing; mynt
  4. recēpit: perfektum aktiv indikativ 3. pers. sg. av recipiō, -ere, -cēpī, -ceptum
   Sententia
  1. obserat: av ob (mot) + sera (bjelke som settes som slå for døra): obserō (1)
  2. ēversōs: ēversus, -a, -um: sammenrast, perfektum passiv partisipp av ēverrō, -ere, ēverī, ēversum: å feie, koste ut.
  3. lūrida: lūridus, -a, -um: mørk, dyster; blek, askegrå
  4. rogōs: rogus, -ī: likbål; grav.
   Sententia
  1. maestae: maestus, -a, -um: trist, bedrøvet
  2. cecinēre: forkortet form av perfektum aktiv indikativ 3. pers. pl., av canā, canere, cecinī, cantum: å synge, blåse (horn), lyde etc.
  3. tubae: tuba, -ae. Her besjeles instrumentet; det står tubae maestae cecinēruntbedrøvede horn spiller.
  4. cum: I denne sammenhengen da?
  5. subdita: understukket, stukket under. Peker her til neste linjes fax: fakkel.
   Sententia
  1. dētraheret: imperfektum aktiv konjunktiv 3. pers. sg., av dētraho, -ere, -trāxī, -tractum: å trekke, fjerne o.l.
  2. lectō: av lectus, -ī: seng, båre
  3. fax: fax, -cis (f): fakkel
  4. Linje 9 og 10 henger svært tett sammen. Sorteres teksten blir den omtrent slik: cum fax inimīca subdita lecto caput nostrum dētraheret. Man ser da at cum styrer konjunktiv.
   Sententia
  1. currus: currus, -ūs: vogn, kjerre, karjol
  2. avōrum: av avus, -ōrum: bestefar, forfader
   Sententia
  1. prōfuit: prōdesse: å være gavnlig for, til nytte for
  2. aut: eller. Husk at aut … aut betyr verken … eller.
  3. pignora: av pignus, -ōris (n): pant
   Sententia
  1. minus: intetkjønn av minor, -ōris (m/f); minus, -ōis, som er komparativ av parvus, -a, -um
  2. immītēs: akkusativ pl. (står til Parcās) av immītis, -is (m/f); immīte, -is (n)
  3. Parcās: Parca var ei av de tre skjebnegudinnene.
   Sententia
  1. legātur: Her avslører metrikken at det er verbet legō, -ere, lē det er snakk om, altså i denne sammenhengen samle som i å samle med fingrene. Verbet står i presens passiv konjunktiv 3. pers. sg., her betydende [det] kan samles
  2. onus: onus, oneris: last
   Sententia
  1. vada: vadum, -ī (n): vadeplass
  2. lenta: lentus, -a, -um: treig, klebrig, lummer
  3. palūdēs: palūs, -ūdis (f): sump, myr
   Sententia
  1. quāecumquē: ubøyelig, betyr hvorenn eller hvordan enn
  2. implicat: presens aktiv indikativ 3. pers. sg av implicō (1): å tvinne inn, omfavne, gripe, forene, implisere, involvere, gjøre forlegen
  3. unda: unda, -ae: bølge
  4. pedēs: pēs, pedis: fot, her: føtter. Metrikken avslører her at det er snakk om pēs, pedis, og ikke pedes, peditis.
   Sententia
  1. immātūrā: immātūrus, -a, -um: umoden. Metrikken avslører en ablativ.
  2. hūc: ubøyelig: her, på denne plassen
  3. noxia: noxia, -ae: skade
   Sententia
  1. det: presens aktiv konjunktiv av dō, dare, dedī, datum: å gi
  2. umbrae: umbra, -ae: skygge
  3. mollia: mollis, -is (m/f), molle, -lis (n): myk, mild
  4. iūa: iūs, iūris: dom
  Vertere Norvegicē

  Slutt, Paullus, å plage grava mi med tårer: ② den sorte døra åpnes ikke for noen bønner; ③ når en gang gravferdene har gått inn i dødsrikes lover, ④ med ubønnhørlig jernport står veiene [stille]. ⑤ La bare mørkehallens gud høre deg beende: ⑥ De tause strendene skal jo drikke tårene dine. ⑦ Bønner beveger himlenes makter: så snart fergemannen har mottatt myntene, ⑧ de likbleke portene stenger for sammenraste likbål. ⑨ Slik spiller bedrøvede horn, mens [under vårt] ⑩ den fiendtlige fakkelen stukket under båra vår fortærte hodet. ⑪ Hva har ekteskapet med Paullus, hva har forfedrenes triumfvogn, ⑫ gavnet [meg], eller så store bevis på omdømmet mitt? ⑬ Cornelia har ikke hatt mindre strenge skjebnegudinner, ⑭ og jeg er en last som kan samles med fem fingre. ⑮ Fordømte netter og dere, treige vadeplasser, sumper, ⑯ og hvilket vann enn snører føttene mine, ⑰ skjønt før tida er moden, har jeg dog kommet uskyldig: ⑱ måtte Dødsrikets Fader her gi skyggen [min] milde dommer.

  søndag 7. september 2014

  HTML: En kodesnutt

  Jeg trengte en ny klasse til den neste posten som kommer, da jeg så at jeg kom til å ha flere ord som skulle defineres, og jeg ønsket verken å bruke definisjonsliste (<dl>) eller bare ordinær, fet tekst. Rent typografisk sett, er ikke fet tekst så dumt; man bør velge det dersom det er noe man ønsker skal skille seg ut på papiret, slik at blikket fanger det opp når man bare sveiper over arket med øynene. Av hensyn til det sistnevnte, valgte jeg å bruke <b>, slik at hvis noen skulle velge å se på sida mi uten å ha stilarket aktivert, beholder de effekten av uthevinga. For å gjøre det litt mer stilfullt, skrev jeg denne lille kodesnutten, som jeg allerede har delt på Google+:

  .def, b.def { font-weight: 300; font-variant: small-caps; font-size: 110%; background-color: #262636; border-radius: 0.3em; padding: 0em 0.25em 0.1em 0.25em; text-shadow: 0em 0em 0.15em #a6a6c3; }
  Bilde som viser hvordan effekten er av å bruke kodesnutten jeg skreiv for å formatere ord som skal defineres. 20©14 Tor-Ivar Krogsæter.
  Og slik ser det ut når man har valgt å bruke koden over. Ikke dumt, eller hva?

  torsdag 4. september 2014

  Lingua latīne: Confessiōnēs Augustīnī, pars Ⅰ

  Confessiōnēs, liber nōnus

  I dag startet jeg med semesterets latinundervisning, og vi er tre stykk som deltar. For å bedre huske det vi har gått gjennom, kommer jeg til å skrive tekstene vi gjennomgår her på bloggen, med oversettelsen vi kommer frem til nederst. Jeg tar med notatene og kommentarene vi fikk underveis i timen. For ordens skyld: Dersom du lurer på hvordan ordenstallet sies på latin («Sententia ①» osv.), hold pekeren over tallet, så kommer det opp. Jeg har for øvrig tilføyd noen kommentarer nederst, om koding av disse tingene.

  Denne artikkelen tok tre dager å gjøre ferdig, så jeg endret tidsstemplet til torsdag kl. 2359.

  Dersom noen skulle oppdage noen feil, setter jeg veldig stor pris på at dere gjør meg oppmerksom på det. Should anyone discover any errors, I would greatly appreciate you notifying me of this.

  Textus Augustīnī

  Ō domine, ego servus tuus, ego servus tuus et fīlius ancillae tuae. ② disrupisti vincula mea; tibi sacrificābū hostiam laudis. ③ laudet tē cor meum et lingua mea, et omnia ossa mea dīcant: domine, quis similis tibi? ④ dīcant, et respondē mihi et dīc animae meae: salūs tua ego sum. ⑤ quis ego et quālis ego? ⑥ quid nōn malī aut facta mea aut, sī nōn facta, dicta mea aut, sī nōn dicta, voluntas mea fuit? ⑦ tū autem, domine, bonus et misericors, et dexterā tuā respiciens profunditātem mortis meae, et ā fundō cordis meī exhauriēns abyssum corruptiōnis. ⑧ et hoc erat totum nolle, quod volēbam, et velle, quod volēbās. ⑨ sed ubi erat tam annōsō tempore, et dē quō imō altōque secretō ēvōcatum est in momentō līberum arbitrium meum, quō subderem cervīcem lēnī iugō tūō, et umerōs levī sarcinae tūae, Christe Iēsu, adiūtor meus et redemptor meus? ⑩ quam suāve mihi subitō factum est carere suāvitātibus nūgārum, et quās āmittere metus fuerat, iam dīmittere gaudium erat. ⑪ ēiciēbās enim eās ā mē vera tu et summa suāvitās, ēiciēbās et intrābās prō eīs omnī voluptāte dulcior, ⑫ sed nōn carnī et sanguinī, omnī lūce clārior, sed omnī sēcrētō interior, omnī honōre sublīmior, sed nōn sublīmibus in sē. ⑬ iam līber erat animus meus ā cūrīs mordacibus ambiendī et adquīrendī et volūtandī atque scalpendī scabiem libidīnum; ⑭ et garriēbam tibi, clāritātī meae et dīvitiīs et salūtī meae, dominō deō meō.

  Commentariī in textum
   Sententia
  1. Ō domine: Vokativ
  2. ancillae: Her er det sannsynligvis feil å oversette ancilla som «slavinne», ettersom jeg forstår det som at han tenker på jomfru Maria, Guds viktigste tjenestekvinne. Det er dessuten en referanse til Salmenes bok 116.16.
   Sententia
  1. disrupisti: perfektum aktiv indikativ, 2. pers. éntall, av disrumpō, -ere, -rūpī, -ruptum
  2. laudis: Av laus, -dis (f.): definerende genitiv
   Sententia
  1. laudet: presens aktiv konjunktiv, 3. pers. éntall, av laudō (1). Det som skal lovprise, er hjertet og tunga.
  2. cor: Subjekt = nominativ – cor, cordis
  3. similis: Tar dativ. 3. dekl.: similis, -is; simile
   Sententia
  1. animae meae: Indirekte objekt = dativ
  2. salūs: salū, -tis
   Sententia
  1. aut … aut: enten … eller.
   Sententia
  1. misericors: misericors, -cordis: barmhjertig
  2. dexterā tuā: midlets ablativ
  3. respiciens: presens partisipp
  4. mortis: mors, -tis. Alle ord med to konsonanter før -is er f.
  5. exhauriens: presens partisipp
   Sententia
  1. et hoc erat totum nolle, quod volēbam, et velle, quod volēbās.: Setninga blir enklere å forstå hvis man skiller ut «hoc erat totum» med komma eller tankestrek. Les setninga som «et – hoc erat totum – nolle, quod volēbam, et velle, quod volēbās.»
   Sententia
  1. annōsō: tidsablativ – rik på år. Endelsen -ōsus indikerer «rik på».
  2. imō: Dette er ei komprimert form av superlativen til infra (eller egentlig av īnferus?): īnfimusimus.
  3. ēvōcatum … arbitrium: Disse står til hverandre.
  4. subderem: imperfectum aktiv konjunktiv, 1. pers. éntall av subdō, -ere, -didī, -ditum: underkaste, legge under.
  5. cervīcem: cervīx, -is: hals
  6. iugō: Jeg finner dette i ordbøkene (Lewis & Short: «jŭgo»; Wiktionary: «iugō») kun som verb, da iugō (1). Prof. des Bouvrie oversatte det til oss som «åk», og jeg forstod det slik at det var et vanlig andrekonjugasjonsord. I så tilfelle er det muligens brukt i dativ her, i betydninga «jeg skulle underkaste nakken min til det milde åket ditt (…)».
  7. umerōs: umerus, -ī: skulder
  8. sarcinae: sarcina, -ae: last, bagasje, bør
   Sententia
  1. suāve: suēvis, -is (intetkjønn nominativ (og akkusativ) på -e): søt
  2. subitō: adv.: plutselig
  3. carēre: å være foruten, å unnvære
  4. suāvitātibus: suāvitātās, -tātis (f): behagelighet, (tom) glede. Fjernelsens ablativ.
  5. nūgārum: nūgae, -ārum: lettvinte forlystelser
  6. metus: metus, -ūs: frykt. Legg merke til at det her står i nominativ.
  7. dīmittere: dīmittō, -ere, -mīsī, -mīsum. Av dis- (sund, i to; omgjøring, fjernelse; fullstendig, i høy grad, merkelig, usedvanlig) + mittō (jeg sender).
   Sententia
  1. ēiciēbās: imperfektum aktiv indikativ, 2. pers. entall: ēiciēbō, ēicere, ēiēcī, ēiectum. Av ē, kortform av ex + iaciō, jeg kaster. Se engelsk «eject».
  2. eīs: dativ, styrt av prō
  3. omnī voluptāte: komparasjonsablativ
   Sententia
  1. sanguis: sanguis, sanguinis: blod
  2. omnī lūce: komparasjonsablativ. Legg merke til at lūx har lang vokal.
  3. omnī sēcrētō: sēcrētus, -a, -um: (i denne sammenhengen) hemmelighet. Komparasjonsablativ
  4. omnī honōre sublīmior: subl&mior, -ōris: komparativ av sublīmis, -is; -e, -is: høyere, mer æret, mer ærverdig. Komparasjonsablativ.
  5. sublīmibus: indirekte objekt = dativ.
   Sententia
  1. ā cūrīs mordacibus: cūra, -ae: bekymringer; mordax, -ācis: (i denne sammenhengen) biting, gnaging. Ablativ styrt av preposisjonen, her fjernelsens ablativ.
  2. ambiendī … adquīrendī … volūtandī &hellip: scalpendī: definerende genitiv av gerundium (gerundium = substantivert verb)
   1. ambiendī: av ambiō, -&0299;re, -īvī, -ītum: (i denne sammenhengen) å strebe. Gerundiumen blir da «strebing».
   2. adquīrendī: av adquīrō, -ere, -sīvī, -sītum: (i denne sammenhengen) å erverve. Gerundiumen blir da «erverving».
   3. volūtandī: av volūtō (1): (i denne sammenhengen) å velte seg i gjørma. Gerundiumen blir da enten som infinitiv, eller som «velting i gjørma».
   4. scalpendī: av scalpō, -ere, -psī, -scalptum: (i denne sammenhengen) å klore, klø. Gerundiumen blir da enten som infinitiv, «kloring/kløing».
  3. libidīnum: genitiv pl. av libīdo, -inis
   Sententia
  1. garriēbam: imperfektum aktiv indikativ, 1. pers. éntall av garriō, -īre, -īvī, garritum: å plapre, å snakke fortrolig
  2. dominō deō meō: apposisjon til tibi
  Vertere Norvegicē

  O, Herre, jeg er tjeneren din og sønn av tjenestekvinna di. ② Du har brutt lenkene mine; til deg skal jeg skjenke takkoffer / ofre lovprisningas offerdyr/-gave. ③ Måtte hjertet og tunga mi lovprise deg, og alle knoklene mine si: Herre, hvem er din like (Salmenes bok 35.10, 89.7, 89.9)? ④ La dem si, og svar meg og si til sjela mi: Jeg er frelsen din. ⑤ Hvem er jeg og av hvilken art (hvordan) er jeg? ⑥ Hva finnes vel ikke av ondt som ikke er gjort av meg, eller, hvis ikke gjort, sagt av meg, eller, hvis ikke sagt, ønsket av meg? ⑦ Men du, Herre, er god og barmhjertig, og med din høyre hånd seende dybden av døden min, og fra mitt hjertes dyp hentende opp / øsende fordervelsens avgrunn. ⑧ Og, det var det hele, jeg ville ikke det jeg hadde villet, og jeg ville det du hadde villet. ⑨ Men hvor var så [mi frie vilje] i alle disse årene, og fra hvilket nedre og dype skjul er den min frie vilje kalt frem i et øyeblikk, som jeg skulle underkaste nakken min til det milde åket ditt, og skuldrene til den lette lasten din, Jesus Kristus, hjelperen og frelseren min? ⑩ Hvor søtt har det plutselig blitt meg, å unnvære tomme gleder, og det var en frykt å miste disse, dog å er det en glede å gi slipp på dem. ⑪ Du pleide nemlig å kaste dem ut av meg, du, den sanne og høyeste glede, du kastet [dem] ut og du kom inn i stedet for disse, søtere enn alle disse gleder, ⑫ men ikke for kjødet og blodet, klarere enn ethvert lys, men dypere enn enhver hemmelighet, hevet over enhver ære, men ikke for dem som er høye i seg selv. ⑬ Nå var sjela mi fri fra gnagende bekymringer om [egentlig: av] strebing, erverving, velting i gjørma, og kloring av kjødelig lyst; ⑭ og jeg snakket fortrolig med deg, du, min berømthet og rikdom og mi helse, min Herre [og] Gud.


  Kommentar til kodinga

  Dersom noen skulle lure på hvordan man skriver html-koden for å få opp ballongtekst når pekeren holdes over noe, gjøres dette med title, f.eks. slik:

  <lh lang="la">Sententia <span title="prīma">&#9313;</span></lh>

  Dersom noen lurer på hvordan de får vist bokstaver med lang vokal-markering, er disse å finne i artikkelen min Korrektur: Tegnsetting Ⅱ.

  Etter å ha skrevet denne artikkelen, oppdaget jeg også at alle bokstavene kan skrives med egne navn, f.eks. &omacro; for «ō» og &Omacro; for «Ō». Tallene omsluttet av sirkel, er 9312–9331. For å vise disse symbolene, skriv &#nnnn;, f.eks. &#9331; for å vise tegnet ⑳

  Masteroppgave: Tekstutvalg

  Nye diktere

  Jean Antoine Houdon Ciceron – statue av Cicero
  Jean Antoine Houdon Ciceron av Chatsam – eget verk. Lisensiert under Creative Commons Attribution – Share Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons

  I går var jeg hos prof. des Bouvrie for å få nærmere veiledning på hvilke tekster jeg skal bruke. Den første, viktigste avklaringa vi kom frem til, er at jeg ikke skal bruke romerske komedier. Ett er at de sjelden har seksuelle elementer i seg, så det faller uansett utenfor oppgavens fokus, et annet er at de i stor grad er basert på greske komedier, men viktigst av alt er at romerne sluttet å skrive komedier etter år −164. (Eller vi har intet bevart fra etter da.) Det er altså umulig å se på romerske komedier i førkristen romersk keisertid.

  På grunn av dette, ble vi enige om at å se på en tale og en satire er et bedre valg. Marcus Tullius Ciceros tordentale mot Marcus Antonius er da et flott eksempel fra Augusti levedager. Hør bare her:

  sumpsisti virilem, quam statim muliebrem togam reddidisti. primo volgare scortum; certa flagiti merces nec ea parva; sed cito Curio intervenit qui te a meretricio quaestu abduxit et, tamquam stolam dedisset, in matrimonio stabili et certo conlocavit.

  Du mottok mannsklærne, som du straks brukte som kvinnetoga for å profittere. Først var du ei alminnelig skjøge, med fastsatt pris for de skamfulle handlingene, og ikke en lav en heller; men ikke lenge etter grep Curio inn, som førte deg ut av horeriet og, som om han hadde overrakt deg en stola, tok han deg til viv i et stabilt og varig ekteskap.

  Til å akkompagnere Cicero, kommer jeg sannsynligvis til å velge meg en satire av Mārcus Valērius Martiālis (født 38–41, død 102–104) eller Decimus Junius Juvenālis (55–135). Språket skal visst være forferdelig vulgært, så det passer oppgaven min glimrende.

  Oljemaleri, 1865, av sir Lawrence Alma-Tadema (1836–1912): Catullus at Lesbia’s. Hentet fra Wikimedia Commons.

  Hva gjelder lyrikerne, tror jeg jeg kommer til å ta utgangspunkt i to dikt fra hver av dem. Jeg synes Catullus er selvsagt, selv om han strengt tatt representerer tida rett før Augustus. La longue durée-teorien ser uansett ut til å måtte ligge i bunnen for oppgaven, så dette blir uproblematisk. Jeg har valgt meg ut Catullus 5 og 16 (mus og Pedicās et irrumā). Catullus 16 refererer til 5, og i 16 bruker han noe av den mest vulgære latinen man kjenner til å forsvare æra si.

  I tillegg til ham ønsker jeg å bruke Sulpicia til å representere noe så avvikende som ei kvinne som skriver dikt. Vi har seks dikt av henne som har overlevd til i dag, og i motsetning til de få andre kvinnelige dikterne vi har noe som helst fra, er det her ikke snakk om løse fragmenter, men hele dikt. Kvinner skulle ikke skrive i det offentlige, de skulle eies og trives med det; de skulle ikke forelske seg og strebe etter å oppfylle slik drømmer, så hun er på alle måter et avvik.

  I tillegg til henne, kan det være interessant å ta med Sextus Propertius (født &minus50–&minus45, død −15) og Albius Tibullus (&minus55–−19). Propertius har et flott dikt om ei matrōna docta som taler fra døden og på alle måter er selve prydeksemplet på hvordan ei domina burde være. Tibullus var, som jeg fortalte om i forrige post, del av ridderklassen – altså en hærfører –; han skreiv om den vakre ungdomstida, og drømte seg vekk til glade, late dager, der man kunne la følelsene få leve ut, nyte vakre kvinner og leve livet. Det har vært argumentert for at den tida han beskriver så lykkelig, fungerte nærmest som ei slags russetid for unge romerske menn, slik at de fikk sluppet ut litt damp før de måtte over i det voksne, alvorlige militære og politiske livet.

  Jeg håper at jeg med dette har et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Det eneste jeg lurer på her, er om jeg har for stor tyngde på de tidlige dikterne. Her har jeg jo valgt meg ut tre diktere som levde under Augustus, én dikter som levde før ham. Cicero som representant for talerne levde også under Augustus. Det kan tenkes at jeg må bytte ut noen av dikterne – jeg ser da for meg Tibullus og Propertius – med noen senere diktere. Jeg tror at å ha to satirikere fra den seine tida blir for stor arbeidsmengde, så dette er noe jeg sannsynligvis bør snakke litt med prof. Holt om.

  I dag skal jeg ha (studie)årets første latinundervisning, og dagens tekst er et utdrag av Sextus Propertius’ Elegier; utgaven vi bruker er en bilingual en, med oversettelse og kommentarer av Ingvar Björkeson. I tillegg skal vi se på Augustins Confessionum. Og med det er jeg endelig ordentlig i gang!

  tirsdag 2. september 2014

  Masteroppgave: Nytt utkast til strukturen

  På slutten av forrige semester la jeg endelig frem det første utkastet mitt til kapittel 1. Jeg har lenge sett frem til å skrive denne oppgaven, og den foreløpige arbeidstittelen min er Cinaedvs – seksualmoral i førkristen romertid: Hvordan seksualitet og seksuelt avvik kom til uttrykk i det offentlige roms sosiale prosesser. De som har interesse av det, er velkommen til å lese prosjektskissa mi. Når jeg ser på den nå i ettertid, synes jeg den ene overskrifta mi, Estne historia magistra vitae?, er pretensiøs, men den står nå en gang slik den er. Tilbake til saken: Jeg la endelig frem utkastet mitt, og det fenget folks interesse. Men så kom tilbakemeldinga mi fra professor Richard Holt, hovedveilederen min: Han syntes det virket veldig interessant, men (…), but it’s a recipe for disaster. Han hadde helt rett. Da han gikk gjennom oppgaven min, slik jeg hadde lagt den opp, kom han frem til at jeg hadde skissert ei arbeidsmengde som tilsvarte syv–åtte avhandlinger, noen av dem på størrelse med ei doktoravhandling. Jeg måtte gjøre noe, men jeg visste ikke helt hva.

  Jeg fikk god tid til å tenke mye i sommer, og jeg har gjort nettopp det. Jeg hadde egentlig tenkt å jobbe med å lage en database ut fra lovbøkene (Digesta-ene), men det ble ikke gjort noe masteroppgavearbeid i det hele tatt i sommer; i stedet konsentrerte jeg meg om å prøve å holde hodet over vannet, å arbeide og å trene. (At jeg blir mer utslitt av å være belemret med ei mental helse under pari enn av å dra på trening, er nokså frustrerende, men det er nå en gang slik det er.) Jeg begynte å få litt mer oversikt over idéene mine da jeg kom tilbake til Tromsø, og slik jeg ser det nå, er det klart hvordan oppgaven må struktureres. Oppgaven skal kort fortalt 1. se på lovarbeidet rundt ekteskap, seksualitet og seksualmoral, og herunder seksuelt avvik, og 2. se på hvordan dette er representert i romersk lyrikk og komedie. Her er den foreløpige grove skissa mi over hvordan oppgaven skal bygges opp:

  • Kapittel 1: Introduksjon («Fortale»?), presentasjon av problemstilling &c.
  • Del 1: Lovene
   • Kapittel 2: Keiser Augusti moral- og ekteskapslover, leges Iulia & Papia Poppaea (kan man skrive det slik?).
   • Kapittel 3: Senere keiseres lovarbeid ifht. ekteskap og moral.
    • Hvordan dette kapittelet skal legges opp, er jeg noe usikker på, men dette er bare ei grov skisse, som sagt.
  • Del 2: Litteraturen
   • Kapittel 4: Hvordan holdninger til seksualitet og seksuelt avvik kom til uttrykk i lyrikken.
    • Catullus:
     • Slutten av republikken, altså forut for Augusti regjeringstid.
     • Drømmende romantiker (f.eks. Catullus 5, og en haug med andre dikt),
     • men mann med ordene i behold og evne til å forsvare æra si(Catullus 16).
    • Tibullus:
     • Under Augustus.
     • Et levende paradoks:
      • Anti-militaristisk dikter,
      • men del av ridderklassen, så med andre ord hærfører.
     • Drømmende dikt om den vakre ungdomstida.
     • Bonderomantikk?
    • Sulpicia:
     • Under Augustus.
     • Eneste romerinne hvis lyrikk er bevart (det finnes riktignok noen små fragmenter av andre dikterinner.
     • Som Catullus skrev også hun til et pseudonym.
   • Kapittel 5: Hvordan holdninger til s. og s.a. kom til uttrykk i komediene.
    • Jeg vil anta at det her er mest hensiktsmessig å se på én komedie, og da velge en komedie fra den seinere keisertida.
  • Del 3: Funn
   • Kapittel 6: Det virker naturlig at det er i dette kapittelet jeg trekker linjene mellom lovarbeidene og hva vi kan si om det romerske samfunnet ut fra samtidsdiktninga.
   • Kapittel 7: Konklusjon.

  Med dette som utgangspunkt, håper jeg å kunne sende et nytt førsteutkast til første kapittel i løpet av neste uke. Jeg har for øvrig planlagt å legge frem en tekst på neste masterseminar.

  Så da er jeg endelig i gang! Jeg ser faktisk positivt på arbeidet fremover nå, og tror det kommer til å være mulig for meg å gjennomføre det på normert tid. Jeg har dessuten meldt meg opp i «LAT-2115: Latinsk tekstlesing, valgfrie tekster»; dermed får jeg grundig studium av originaltekster i forelesnings-/seminarform, uten at det blir ei ekstrabelastning. Jeg blir nødt til å bruke ekstra mye tid dette semesteret på latin-arbeidet, så jeg ser for meg at to og en halv av fem dager kommer til å gå med til latinen, en halv dag til forberedelse av databasen over lovtekstene, og de siste to dagene til å arbeide med det siste obligatoriske emnet (HIS-3004: Historiedidaktikk). Jeg trenger å ro i land en sterk karakter i dette emnet, med tanke på hvordan det gikk forrige semester.

  søndag 17. august 2014

  Avstemning: Stem frem «Doppler» på Super Game Droid

  Doppler begynner å gjøre seg bemerket

  Friday Night Indie Game Lineup-logo

  På spillsida Super Game Droid avholdes det ukentlige kåringer av de beste spillene de har funnet til Android-plattformene. Denne gangen er Doppler med og konkurrerer om å bli ukas spill, men for å vinne det, må folk stemme det frem. Her er altså oppfordringa: Gå inn på Super Game Droid-artikkelen Friday Night Indie Game Round-Up #55, gå nederst på sida, og stem frem Doppler!

  torsdag 14. august 2014

  Do-vers

  Å bomme kan skje selv den beste,
  kvinne som mann.
  Skjer det, så tenk på din neste,
  bruk såpe og vann.

  Tor-Ivar Krogsæter, 2014.

  onsdag 13. august 2014

  Hjelp funnet! (Trøbbel med koding av <q>)

  For ei tid tilbake siden skreiv jeg om problemene jeg hadde med å få <q> til å virke som den skulle; uansett hvordan jeg definerte anførselstegnene i quotes i stilarket, vistes de ikke som de skulle. Jeg har også tidligere nevnt at jeg er en hyppig bruker av den fantastiske sida &what; (sies: amp what), og det var via den jeg fikk idéen til at tegnene kanskje måtte defineres på sin helt egne måte i stilarket, fordi jeg så at man kunne vise tegnenes koding i både Unicode-, desimal-, hexadesimal-, CSS- og URL-formatering.

  Den opprinnelige artikkelen, Hjelp søkes: Trøbbel med koding av <q> i Blogger ble skrevet 10. mai 2014, og ble godt besvart.

  I dag, etter å ha gjort ferdig arbeidet for dagen, søkte jeg på inserting special characters in CSS, og kom over Alan Hogans hjemmeside, der han skriver dette:

  If you do CSS, you may be familiar with the ::before pseudo-element. Have you ever tried using it to insert an unusual character? I did today, and it took about 20 minutes to figure it out. Here’s here [sīc] to do it.

  See, you can’t use an HTML/XHTML entity like this, because it actually inserts the ampersand and all:

  #metaInfo::before {
   content: "&dArr;";
   display: inline;
  }

  Turns out you have to put in an escaped reference to the hexadecimal Unicode character value.

  #metaInfo::before {
   content: "\21D3"; /*Hexadecimal for Unicode down arrow (&dArr;)*/
   display: inline;
  }

  Så jeg søkte i Amp-what, og fant ut at CSS-koden jeg må bruke for venstre og høyre anførselstegn, altså tegnene « og », er \ab og \bb. Den nye koden i stilarket mitt ser slik ut:

  
  q {
    quotes: "\ab" "\bb";
  }
  

  Koden virker som den skal, som kan sees i andre avsnitt i denne mini-artikkelen. Takk til de som forsøkte å hjelpe meg med løsninga tidligere, og måtte denne være lett tilgjengelig for andre som sliter med det samme problemet.

  mandag 11. august 2014

  My Go Studio slipper «Doppler»!

  Ingrid-Elin og Joes aller første egenutviklede og egenproduserte utgivelse er endelig gitt ut

  Doppler, logo, av My Go Studio Ltd

  Endelig, etter rundt to og en halv måneders utvikling, slipper My Go Studio Ltd det første spillet som de selv står for utvikling og produksjon av. Det har vært mye testing, fiksing av kodefeil, hodekløing, leiting etter funksjoner som burde virke, litt mer hodekløing, mer testing, før de nå – til slutt – endelig kan slippe spille sitt ut til offentligheta.

  Spillet kan kjøpes gjennom bl.a. Google Play Store, og det er også tilgjengelig via Amazon App Store og om ei kort stund Apple App Store.

  Så hvordan er spillet? Nedenfor er en kopi av anmeldelsen jeg skreiv i Google Play Store.

  Stilfullt og utfordrende

  Alle kommer til å finne favorittmodusen sin etter å ha prøvd seg frem litt. For gærninger som liker å få vondt, er nok ekstremmodus perfekt; tabber du deg ut her, straffes du hardt, brutalt og effektivt, men i aller høyeste grad rettferdig. For mer normale folk, er nok uendelighetsmodus perfekt; utfordringa her ligger i å mestre de stadig høyere hastighetene, og for å gjøre spillet enda mer interessant genereres linja du styrer langs (som òg i ekstremmodus) mens du spiller, innen noen gitte parametre. Tidsmodusen, det tredje alternativet, er favoritten min; det er i denne modusen du kan prøve å perfeksjonere spillet ditt, og jakte på tre stjerner, og de har gitt tre hastighetsnivå her med fire brett på hvert nivå.

  Spillet har mye underholdning å by på. Det er i tillegg fort gjort å prøve «bare én gang til», og siden en vanlig runde varer fra 30 sekunder til 1½ minutt, får man mange slike «bare én gang til»-runder – før man oppdager at bussen har kjørt forbi stoppen man skulle av på, eller klokka har blitt to på natta. Prøv spillet du også! Hvor lenge varer du?

  Skjermbilde fra Doppler, spillet av My Go Studio

  Hvordan jeg opplever spillet

  Jeg er selvfølgelig ikke nøytral på noen måte; jeg har prøvd spillet siden det var i tidlig alfa og har hjulpet dem med å prøve å få spillet til å bryte sammen, slik at de har kunnet fikse det. Men jeg liker spillet! Det er utfordrende, det krever kjappe reaksjoner, musikken og lydeffektene passer godt til spillet, og hvis det blir vanskelig å spille en modus, kan man prøve seg på en av de andre for å bli litt bedre.

  Spillet egner seg godt som tidsfordriv mens man venter på bussen o.l., eller som et lite avbrekk mens man leser til eksamen, eller, ikke minst, sammen med venner der man prøver å slå hverandres resultat; forhåpentligvis kommer det en funksjon i Android som gjør det mulig å ha flere kontoer logget inn på en gang, så man kan spille mot hverandre offentlig òg.

  fredag 8. august 2014

  태권도: Koreansk i treningshallen: 1 – Hvordan si takk

  Bilde fra koreandrama.org med frasen go-map-seum-ni-da på veggen.

  Det synes ganske innlysende at man som taekwon-do-elev burde kunne å si takk på riktig måte i hallen. Vi lærer å ta imot ting på høfligste måte, å bukke, å si «taekwon» når vi bukker til hverandre, men ingen plass i glosene står det noe om hvordan man sier takk til hverandre. Ettersom nivå av høflighet er sentralt på koreansk, spurte jeg på IRC:

  CannedMan
  What, if I may, is the more formal of 감사합니다 and 고맙습니다?

  @trevarr
  감사하다 is more formal than 고맙다

  CannedMan
  So an instructor would say 고맙습니다 to his student, whereas a student should say 감사합니다 to his instructor?

  Jeg fikk dessverre ikke kopiert resten av svaret før jeg lukket vinduet.

  Svaret er altså at en elev bør takke instruktøren sin med frasen 감사합니다gam-sa-ham-ni-da– for å bruke korrekt nivå av høflighet. En instruktør som takker en elev, derimot, kan velge å si 고맙습니다go-map-seum-ni-da («-eu-» tilsvarer en lys norsk U som i «duk»; -o- uttales som en mørk norsk O som i «toll».); det er opp til instruktøren om han ønsker å være mer uformell i svaret tilbake til eleven, et valg man ikke skal ta motsatt vei.

   Oppsummert:
  • Eleven sier 감사합니다gam-sa-ham-ni-da.
  • Instruktøren sier 고맙습니다go-map-seum-ni-da.

  søndag 3. august 2014

  태권도: Sommerleir 2014 og gradering til Ⅲ dan

  Tilbake på sommerleir etter tre års fravær

  Forrige gang jeg var på sommerleir, var – hvis jeg ikke tar feil – i 2010; det var på tide å komme tilbake, med andre ord. I fjor giftet Ingrid-Elin og Joe seg, og jeg jobbet før og etter bryllupet (jeg tok meg to ukers ferie); året før der var det tredve-pluss-nittiårslag i Svolvær, og igjen jobbet jeg før og etter (fortsatt på lageret); og året før der igjen – altså i 2011 – tok jeg truckførerlappen, så da forpliktet jeg meg til å jobbe hele sommeren uten sommerferie. Alle tre årene var selvfølgelig for Manpower, med elendig lønn, men det ble jo noen titusener ut av det til slutt. I 2011 var jeg for øvrig på fryselageret. Ting har skjedd disse siste årene, så jeg har ikke skrevet noe som helst om det på bloggen. Men i år fikk jeg meg jobb via Sandtaket her på Veblungsnes, der jeg skulle gjøre forefallende arbeid på gården og her og der, som maling av garasjetaket og låvedørene (onkel Dagfinn så den ene døra i dag, og trodde det var blitt kjøpt ny dør (!)), og det til en grei timepris (10 kr. mer per time enn på lageret). Det beste av alt, er at jeg styrer dagene mine fullt ut selv, så jeg arbeider når jeg vil og så lenge jeg vil. Så da ble det sommerleir på meg i år!

  Sommerleiren startet søndag i år og varte til fredag, og gradering var satt opp sistedagen for alle som skulle opp til grader under Ⅳ dan. Spesielt i år, var at NTN feiret 25-årsjubileum. Dette ble markert onsdagen med oppvisning av seniorene og mastrene, kulturelle innslag, foredrag om historia vår ved master Per Andresen Ⅷ dan, og til slutt progmetall ved Gone Rogue. Dagen i forveien var det seniorgradering, og blant andre gikk 사범님 Ole Hosen opp til Ⅴ dan, og 사범님 Ronny Eidsvik tok endelig Ⅳ dan.

  Vi fikk trent med mange forskjellige instruktører i år, og spesielt flott var at master Willy van de Mortel Ⅷ dan hadde ei sparringsøkt med oss, og at vi fikk to mønsterøkter med 사범님 Julia Cross Ⅴ dan. Hun hadde en helt annen måte å tenke mønstertrening på, og jeg fikk med meg masser av gode idéer som jeg håper å få tatt i bruk på barnepartiene nå til høsten. Jeg valgte å kjøre vanlig økt alle dagene, ettersom jeg skulle gradere meg til Ⅲ dan nå, og fikk meg blant annet ei veldig god økt med master Larsen Ⅶ dan da det var anledning til pensumtrening. Økta gjorde virkelig godt for meg, for jeg var veldig nervøs, og det ble bare verre; etter økta med ham, greide jeg endelig å senke skuldrene.

  Graderingsdagen

  Jeg greide til tross sykdom i Tromsøhytta å sikre meg en graderingspartner, og dagen før fikk vi gått gjennom knivselvforsvaret og modellsparringa. Jeg var veldig fornøyd med det jeg hadde fått på plass. Jeg fikk vist både grunnteknikk, teknikker fra mønstrene og firevendingene, og selvforsvaret mitt var det trykk i som bare juling. Men master Andresen sa at vi (han sa dette til alle) måtte jobbe mer med knivsparring, for vi skjønte ikke angrepene; forsvarene var vel gjennomført, men han sa spesielt til meg at jeg hadde kommet til å vært død noen ganger i løpet av den sekvensen jeg viste. Jeg merket ikke noe slikt selv, så da betyr det vel at jeg må gå gjennom hvordan jeg jobber mot kniv litt mer. Men dette til tross, master’n syntes det var en god test, og jeg har nå bestått til Ⅲ dan!

  Det var en del som kom bort til meg og kommenterte at de likte det de så, og jeg vet det ble tatt mange bilder. Når bildene (og forhåpentligvis filmene) blir gjort tilgjengelig, skal jeg legge dem ut eller legge ut lenke til dem.

  torsdag 17. juli 2014

  «Doppler» av My Go!

  Ingrid-Elin og Joes nye spill får strålende forhåndsanmeldelse

  Skjermbilde fra spillet «Doppler» av My Go!, spillselskapet til Ingrid-Elin Dahl-Olsen og Joe Lamont-Fisher.

  Skjermbilde fra spillet Doppler av My Go!, spillselskapet til Ingrid-Elin Dahl-Olsen og Joe Lamont-Fisher.

  For noen uker siden startet Ingrid-Elin og Joe å utvikle det første selvproduserte og (snart) selvpubliserte spillet sitt. Ideen fikk de fra det gamle spillet der man skal føre ei metalløkke gjennom en elektrisk bane, for eksempel som på bildet nede til høyre, etter sigende etter å ha spilt det på den lokale puben.

  Eksempel på det klassiske bordspillet som spillet «Doppler» er basert på.

  Nå er spillet kommet godt ut i utviklinga, og alle som ønsker å prøve spillet, kan melde seg opp som tester via Google+-gruppa deres. Da de slapp alpha-traileren sin, skjedde det ikke så mye på nett, men nå som de er kommet ut i beta-stadiet, har de fått oppmerksomheta spillet fortjener. Tom fra Within the Game har skrevet en aldeles strålende forhåndsanmeldelse av Doppler, som han har titulert «Doppler – Bringing the Wire Loop Game up to Date». Her er litt av det han sier om spillet:

  A big thing about mobile gaming these days is how addictive the gameplay actually is – a game which you don’t feel any desire to keep playing will die off, leaving only those who infuriate and challenge players, perhaps even whilst giving them a way to compete with one another. You’ve all seen the like, people posting their ‘Flappy Bird’ scores, talking about what level they got up to in ‘Candy Crush’ and so on. This is what the biggest draw with mobile gaming is, and I always try to keep that in mind when trying out some of the android games I review for Withinthegame.com.

  Today’s offering has definitely got this addictive nature down to a tee. Doppler is a game still in development from developers My Go! Studio designed to replicate the age old gameplay of the wire loop game – the one where you have to pass that little wire loop along the weaving other wire, without touching it, and get all the way to the end. (…) Doppler has captured the spirit of this old game perfectly in my opinion, required you to keep two circles touched at all times, and navigate along a winding line, not getting too close, and not getting too far away either. After a time, it speeds up, making it harder.

  (…)

  As I mentioned earlier, Doppler has the addictiveness mobile games thrive upon down perfectly – once you lose, it immediately restarts the game with no loading time, just straight back in, a challenge flung straight at the player. Can you beat what you just did? Was that round not quite as good as you know you can do? Want to try again? Right there in front of you is the start. Resist it if you can.

  Fikk du med deg det siste han sa? Resist it if you can. Spillet har allerede evnen til å la deg føle at du kunne ha gjort det litt bedre om du bare… Og så er du i gang med en runde til. Så herved utfordres du, kjære leser: Prøv Doppler!

  lørdag 21. juni 2014

  태권도: Gradering til Ⅱ dan-3

  Endelig var graderinga overstått, og det med god margin. Busabeomnim Hammernes satt bare og smilte gjennom hele graderinga, og master Larsen og sabeomnim Mathiassen så ut som de koste seg også. Den fem timer lange kvelden var tydeligvis ikke for lang. Spesielt flott var det at Torstein stod til Ⅰ dan, og Eva og Geir Ivar stod til Ⅱ dan (for Evas del var det tolv år siden forrige gradering!).

  Gjennomføringa

  Master Larsen hadde samlet alle med rødt og sort fra fylket på lokalet graderingskvelden; til sammen var det rundt tjue rødbelter som skulle opp til test, etterfulgt av elleve sortbelter. Vi trodde til å begynne med at han skulle kjøre mønster på alle, etterfulgt av spark på alle, og så videre, men det viste seg at han (selvsagt, i grunn) i stedet gjorde rødbeltene ferdig før vi sortbeltene tok over. For Torsteins del, ble det selvfølgelig ekstra mye han skulle gjennom, som det alltid er opp til sort belte; han gjennomførte blant annet rundt 270 spark.

  Jeg slet veldig med nervene før graderinga. Jeg hadde nilest, nesten trent så mye at skulderskaden skulle stoppe meg igjen, og diskutert teori med Ronny og master Larsen for å prøve å finne ut av ting vi ikke var sikker på. Vi varmet opp sikkert fem–seks ganger, og i løpet av den tredje oppvarminga begynte kneet mitt å klage igjen. Heldigvis, da det ble vår tur ut på gulvet og jeg gjorde de første bevegelsene til 계백 틀Gye-baek teul – virket alt som det skulle. Men rundt bevegelse 6 i 의암 틀Eui-am teul – hørte jeg at sabeomnim Mathiassen snakket med master Larsen om meg, så jeg glemte hvilke teknikker jeg skulle gjøre på bevegelse 13 og 14, men jeg greide å hente meg inn igjen til nr. 15. De omvendte svingsparkene satt rimelig godt både i Eui-am teul og Ju-che teul, og enda bedre da jeg gjorde den første firevendinga.

  Sparkseriene var greie. Jeg synes jeg fikk godt med kraft og hastighet da jeg gjorde firevending med krok-–sving-–sidespark. Hoppende krok-–svingspark var sånn passelig brukbart. Men da vi fikk satt i gang med énsteg frisparring, fikk vi virkelig satt i gang. Ronny er en glimrende partner å trene med; det han gjør av teknikker er nøyaktig, presist og fullt av kraft, og han er så muskuløs at når man setter blokkene mot teknikkene, må man gjøre dem korrekt for at de skal virke. Énsteg frisparringa hadde vi øvd mye på, og det føltes ordentlig godt, sterkt og realistisk (til tross for at jeg hadde en tenkepause på nr. 3).

  Selvforsvaren var for så vidt også grei, selv om det ble litt rot med et par av grepene, da særlig det siste: jeg skulle gjøre ei Rolstad-rulle, men hodet til Ronny var så glatt av svette at jeg hånda bare skled av. Men det var fart og eksplosivitet i det vi viste, og master Larsen virket fornøyd.

  Til slutt gjenstod frisparring, knusing og teori. Frisparringa gikk jeg med Geir Ivar, og selv om jeg ikke greide å få inn trepoengs-svingsparket mitt, synes jeg jeg løste oppgaven godt. Geir Ivar var en av de jeg gikk mot da jeg lyktes på regionsmesterskapet for et par år siden, og jeg har faktisk ikke gått sparring i konkurranse siden da. Det var tydelig at også han har utviklet seg siden da, for han virket tryggere og mer selvsikker på tingene han gjorde.

  For å finne ut hvordan skrive «flygende» på koreansk, må rettes en takk til folkene som er så hjelpsomme i IRC-kanalen #Korean på KiwiIRC. De forklarte meg at endelsen -며 (-myeo) egentlig er en forkortelse for endelsen -며서 (-myeoseo), som legges til stammen av verbet for å indikere en handling som gjøres mens man gjøre noe.

  Under knusinga skulle jeg vise tre teknikker: 손칼 내려 때리기 (sonkal naeryeo ttaerigi – nedoverslag med knivhånd), 뛰며 돌려 차기 (twimyeo bandae dollyeo chagi – flygende omvendt svingspark) og 뒷차 지르기 (dwitcha jireugi – gjennomtrengende bakspark). Knivhånda: lett; jeg kjente ikke planken omtrent. Men var jeg nervøs for å knuse? Å, ja. Så det var godt å kjenne at hånda bare suste gjennom uten at det gjorde meg noe. Etter den stod gjennomtrengende bakspark for tur. Ronny fikk beskjed om tre planker, så jeg spurte om jeg skulle ta frem samme antall; det gikk et lite søkk i magen da han sa ja, ettersom jeg brukte såpass mange forsøk forrige gang jeg skulle knuse med det. Men jeg har jobbet mye med linja og hastigheta på baksparket, og fikk tilbakebetaling for det da jeg sparket; foten gikk gjennom uten noen som helst vansker, og jeg må si jeg ble overrasket over hvor lett det gikk. Til slutt var det flygende omvendt svingspark. Omvendt svingspark, og ikke minst flygende omvendt svingspark, har jeg også forsøkt å øve ekstra på, og jeg visste fra før av at jeg ikke har noe problem med å ta én løs planke med hælen. Å gjøre det flygende har jeg derimot ikke gjort før, så jeg var litt usikker, men da jeg hoppet opp, roterte og traff, kjente jeg at det sparket gikk gjennom, selv om treffet var litt tungt og med litt lav fart. Plankebiten fløy, og lagde hull i veggen (så nå er vi to som har levert bidraget vårt der). Det brøt høylytt ut av meg «Nei, farsken!» da jeg så det – opps…!

  Teorien hadde noen hull, det visste jeg, men jeg hadde stålkontroll på historiene, antall bevegelser, diagrammene, og de fleste teknikkene hadde jeg fått kontroll på også, selv om det var noen usikkerhetsmomenter. Men jeg svarte på det jeg ble spurt om, dog spørsmålet hans om andre stoppteknikker enn 교차 손칼/팔목 몸채 막기 (kyocha sonkal/palmok momchae makgi) var det ingen som hadde noen svar på. Kan det tenkes at skrivemåten «momchau» er en skrivefeil som har blitt hengende ved? Det nærmeste de på IRC-kanalen kunne finne som lignet, var nettopp 몸채, ikke 몸차으/-우, eller hva det måtte være. Rådet de ga, var å sjekke med noen som kan hanja. Han lærte oss at U-formblokka (디귿자 막기digeutja makgi) og U-formgrabben (디귿자 잡기digeutja japgi) også i praksis er stoppblokker, så da ble vi litt klokere. Det kom også opp spørsmål om hva som er spesielt med at det er 36 bevegelser i 포은 틀 (Po-eun teul); svaret var at det er det eneste mønsteret som er ei eksakt speiling av seg selv, altså 2 × 18 bevegelser. For øvrig synes jeg jeg svarte godt på teorien min, og det virket det som han syntes også.

  Resultatet

  Teorien fullført, stilte alle utøverne seg opp igjen. For en gangs skyld ble det gjort på den gode, gamle måten der de som gikk opp først tålmodig måtte vente til alle var ferdig før de fikk resultatet sitt, så det var nok mange nervøse rødbelter der, for ikke å snakke om særlig Torstein (som skulle opp til svart), og også Eva og Geir Ivar (som skulle opp til 이 단 – Ⅱ dan. Masteren trengte en tur ut før han gikk gjennom resultatet (og han fortalte oss det med et lurt smil), og mens vi satt der satt Robert igjen og kommenterte graderinga til Ronny og meg kun med ordene «Good shit. Det e’ good shit

  Da masteren kom tilbake og startet å gå gjennom resultatene, kjente jeg hvordan spenninga steg, for han så veldig fornøyd ut. Han fortalte at det var stigende kurve fra rødt til sort (som forventet, og det er jo bra). Da han kom til oss, sa han mye «veldig bra» og da han kommenterte énsteg frisparringa vår, sa han at «Det va’ det oppvisningsnivå over.» Ronny fikk skryt for å ha brukt tida siden kneoperasjonen sin (i mars) godt. Da han kommenterte knusingene, sa han at jeg (vi?) gikk gjennom de tre plankene på baksparket like lett som om det var én planke, og at han mente vi like gjerne kunne prøvd fem–seks plank. Resultatet var at vi hadde gjort ei meget god gradering til Ⅱ dan-3.

  Etter å ha gitt oss resultatet, spurte han oss hvor lenge det var siden vi gikk opp til Ⅱ dan. Ronny gikk opp for bare to og et halvt år siden, men jeg gikk opp for seks år siden, så master Larsen sa at jeg kunne få gå opp til Ⅲ dan på årets sommerleir, og at jeg var helt klar for det. Etter at vi hadde hilst av og tatt bilder, kom sabeomnim Mathiassen bort til meg og sa han var imponert, at han tok seg selv i å tenke at «Jøss, e’ de så god!?», og at han ble imponert over de omvendte svingsparkene mine i mønstrene og firevendinga.

  Det ble i det hele tatt en strålende kveld. Graderinga varte til sammen fem timer, så det var slitne folk som dro hjem. Elena kom og så på, og det var første gang jeg fikk vist henne hva det er jeg driver med; jeg er glad for at jeg fikk sjansen til det. I dag var det gradering for de øvrige elevene i klubben, og fra partiet mitt var det fire som gikk opp til test; én elev hadde gått opp uka i forveien. Fra høsten av skal jeg ikke ha dem lenger, men heller ta over det ene barnepartiet. I tillegg er det snakk om å kanskje få opprettet to nybegynnerparti for barn, ett her på Utsikten og ett på lokalet.

  Neste oppdatering

  Det ble både filmet og tatt bilder under graderinga. Når jeg har fått en kopi av dette, skal jeg legge ut noen av dem når jeg har fått gått gjennom dem. For øvrig kan jeg nevne at de(n) neste posten(e) min kommer til å ta for seg noen grammatiske prinsipper som kan være nyttig for innlæring av teori.