lørdag 31. mars 2012

D&D: Fellstads demografi III

Tilbakeblikk

Beinanalyser av middelalderkvinner viser at de levde et svært tøft liv (http://www.ablogabouthistory.com/2009/12/18/bones-show-tough-life-of-medieval-women/)

Dette blir den siste posten i serien om Fellstads demografi. Jeg har til nå funnet ut hvilke PC- og NPC-klasser byens befolkning har, hvem som styrer byen, hvordan de grunnleggende tenker om lov og orden og hvor mye midler de har tilgjengelig; alt dette i posten D&D: Fellstads demografi. I post nummer to skrev jeg om hvilke yrker de mer ordinære borgerne har, og fant ut ganske så mye om det. Nå er det på tide å ta for seg siste steg av hvordan definere landsbyen. Jeg håper at når dette steget er fullført, skal jeg (og du, kjære leser), ha fått en god nok gjennomgang av de to metodene til å raskt og enkelt kunne anvende dem på nye byer i middelalderfantasiverden.

Diverse gjenstående informasjon

Landsbyens størrelse i areal
Korsikansk middelalderlandsby

Landsbyens utstrekning må nesten defineres, og middelalderdemografisiden har en skala å by på. Med 150 personer per hektar, og én hektar værende lik 10 dekar/mål, blir det greit å finne ut hvor stor byen er («mål» er her ment å forstås både som det standardiserte målet på 1000 m2 og som det gamle målet på 10 000 kvadratfot (omtrent 984 m2), som utgjorde et kvart tønneland). Jeg skal gjøre det litt systematisk, så det er enklere å se metoden:

  Antall hektar og mål for Fellstad
 • 1 hektar = 10 dekar = 10 mål ≈ 2½ tønnemål
 • Personer per areal:
  • 1 hektar understøtter 150 personer, så
  • 1 mål understøtter 15 personer, så
  • 1 tønnemål understøtter 60 personer.
 • Fellstads utbredelse:
  • Med 439 innbyggere må Fellstad dekke ikke mindre enn 3 hektar.
  • 439 innbyggere krever tilsvarende 30 mål land.
  • Dette tilsvarer et areal på 7½ tønnemål.
Husdyr i Fellstad
Bayeux-teppet: noen husdyr

Middelalderdemografisida lister opp følgende statistikker for husdyr:

  Antall husdyr og fordeling av dem
 • Antall: 2,2 × innbyggertall.
  • I Fellstad blir dette ↑768 husdyr.
 • Fordelingsnøkkel: 68% fjærkre, 32% melk- og kjøttdyr.
  • I Fellstad får man dermed 522 fjærkre og 246 melk- og kjøttdyr.
 • Definisjoner:
  • Fjærkre: høns, gjess, ender.
  • Kjøttdyr: gris er best, for de eter alt; sau er det mye av i områder som driver mye med ull; storfe til kjøtt er kun vanlig i strøk av høyere velstand.
  • Melkedyr: kyr er naturligvis gode melkedyr, men også geit, og av og til hopper.
  • Arbeidsdyr: okser er gode trekkdyr, og gunstig fôr-messig; hester er også svært gode trekkdyr, bedre enn okser, men de er dyrere, da de krever dyrere fôr; for øvrig krever hester det forbedrede trekkåket; muldyr kan også brukes, dog i nordligere tempererte strøk er dette sjeldent å se.
Jordbruk i Fellstad
Bilde av tønne, grunnlaget for beregningen av et tønnemål

Det siste som gjenstår er å finne ut hvor stort landområde som kreves for at alle disse innbyggerne skal få maten de trenger. Når man tar utgangspunkt i en understøttingsevne på 180 innbyggere per kvadrat-mile, og vet at 1 mi2 ≈ 258 hektar = 2580 dekar = 2580 mål = 645 tønnemål, da kan man regne ut at de 349 innbyggerne (= 1,93888… × 180 ovenfor) krever ca. 1250 tønnemål land for å kunne fôres tilstrekkelig (folk, husdyr og alt inkludert); dette betyr at det krevdes 3,58166… tønnemål per hode. Men dette er et ubrukelig tall å arbeide med.

Med de tallene vi har over, får vi en pekepinn på hvor mye mat man fikk ut av et gjennomsnittlig jordbruksland. Men tallet med uendelige desimaler burde i dette henseendet endres for å bli mer – kan man våge seg å si? – brukervennlig. Fornuftige brøker er å foretrekke: hvis man regner jorda for å være noe mer fruktbar, kan man redusere tallet til ca. 3 tønnemål per hode, og får da understøttet en familie på åtte (barn, eldre og arbeidsdyktige) med 24 tønnemål land; hvis man i stedet regner jorda får å være dårligere å dyrke på, kan man regne 4 tønnemål per hode, og får da understøttet en familie på åtte med 32 tønnemål land; middelveien, som avsnittet over viser, beregner 3½ tønnemål per hode, og understøtter en åttemannsfamilie med 28 tønnemål land. Disse tallene kan òg brukes for å justere i forhold til grad av matvareimport, og gir følgende tabell:

Antall tønnemål jordbruksland påkrevd for underhold per person i henhold til jordas fruktbarhet og mengden matvareimport
Grad av matvareimport
Lav MiddelsHøy
Grad av fruktbarhet Høy 3
Middels 4 3
Lav 4

Jeg vet at Fellstad er i et temperert strøk, det er i et dalsøkk, men med relativt åpent terreng mot sør, og ingen høye fjell i øst. Det er steinete grunn under, men jorda er likevel rik grunnet godt med fukt og mye sollys. Ikke like mye jordbruk drives her som andre steder, så til tross for høy fruktbarhet må de degraderes til middels. Importen er i tillegg høy, så jeg kan konkludere med at de trenger bare 3 tønnemål per hode for å fôre hverandre. Dette gir 1047 tønnemål land i areal tilhørende Fellstad, som tilsvarer 4188 mål – eller 418 hektar – land til sammen som dyrkes av Fellstads innbyggere.

Navn på folk

Bakgrunn

Fra forrige post kan jeg sitere følgende:

I skrivende stund vet jeg altså at i tillegg til alt jeg fant ut forrige gang, har Fellstad også to skomakere, én pelshandler, to tilbydende stuepiker, to skreddere, én bartskjærer, én juvelér, én taverne, og av alle de yrkene landsbyen egentlig ikke har grunnlag for å understøtte, mindre bedrifter av følgende slag, én av hver: kakebaker, murer, snekker (tømrer), vever, tekstilselger, bøkrer (tønnemaker), vannbærer, skjede-/sliremaker, vinselger, hattemaker/modist, salmaker, hønseslakter, vedselger, magibu/magibutikk, bokbinder, slakter, ølselger, gipser, bolsmed/grovsmed, maler, repslager (taumaker) og bleker. Fellstad har blitt en travel liten landsby med litt av hvert å by på.

I tillegg har jeg lista fra den første posten, som fortalte meg at jeg hadde representanter for alle klassene, både NPC- og PC-klassene. Rasedemografien fortalte at det er 72% mennesker (317 stk), 10% dverger (43), 7% gnomer (30), 6% halvalver (27), 3% hobbiter (13), 2% alver (9) og ingen halvorker (elite-elitene (altså Mmimas, Cordelia, Henk og Kyrnyn) er ikke medregnet her). Dette gir følgende prosentvise sjanser til å få en gitt rase:

Rase: d% fra d% til og med
menneske 01 72
dverg 73 82
gnom 83 89
halvalv 90 95
hobbit 96 98
alv 99 100
halvork
Metode og resultat

For å få en fornuftig fordeling av yrkene er det to ting jeg må gjøre. Jeg må se på hva landsbyens fokus er, altså gruvedrift og pelshandel. Det andre viktige er hvilke yrker landsbyen er sikret å kunne understøtte, deretter hvilke den har dels nok folk til å understøtte. Dette er for å kunne fordele eksperter, mestre og de som er av høyt nivå blant allmuen, på riktig måte. Når jeg dette vet, kan jeg gå videre til neste punkt.

Yrker fullstendig understøttet av innbyggertallet
Tittel Ant.
skomakere 2
pelshandlere 1
stuepiketilbydere 2
skreddere 2
bartskjærere 1
juvelérere 1
taverneeiere 1
Yrker delvis understøttet av innbyggertallet
Tittel Ant.
kakebaker 1 av hver
murer
snekker
vever
tekstilselger
bøkrer
vannbærer
skjedemaker
vinselger
hattemaker
salmaker
hønseslakter
vedselger
magibutikk
bokbinder
slakter
ølselger
gipser
bolsmed
maler
repslager
bleker
Alderen har blitt avgjort med følgende utgangspunkt:
For yrker som ikke er fysisk krevende:For yrker som er fysisk krevende:
nivå 1–6 er voksennivå 1–12 er voksen
nivå 7–12 er middelaldrendenivå 13–20 er middelaldrende
nivå 13+ er gammelnivå 20+ er gammel
Liste over de viktigste personene i Fellstad
Klasse Nivå Rase (d%) Yrke Alder1 Kjønn2 Navn
mester 2 menneske skomaker 22 mann Ægir
mester 1 menneske skredder 24 mann Veridian
mester 1 menneske juvelérer 27 mann Hallgeir
aristokrat 1 menneske ordfører 23 mann Sargall
barbar 3 menneske bonde/jeger 20 mann Torbjørn
skald 3 menneske notarius 24 kvinne Fredgunn
klerk 1 menneske lege 25 mann Sturla
allmue13menneske pelshandler 58 mann [hobbitnavn]
7 hobbit stuepiketilb. 58 mann
7 menneske stuepiketilb. 43 mann Reidar
4 menneske skredder 26 kvinne Iverta
4 menneske bartskjærer 33 mann Aslak
4 menneske taverneeier 28 mann Ask
4 alv vinselger 121 mann
2 menneske kakebaker 19 mann Åmandir
2 menneske murer 19 mann Hallgeir
2 gnom snekker 50 mann
2 halvalv vever 26 mann
2 halvalv tekstilselger 26 mann
2 menneske ølselger 21 mann Gunnar
2 menneske vannbærer 19 mann Logar
2 menneske skjedemaker 19 kvinne Guðlaug
1 menneske gipser 18 mann Inge
1 menneske bolsmed 18 mann Tandor
1 menneske maler 17 mann Veridian
1 menneske repslager 17 mann Kyrjosj
druide 1 menneske bleker 27 mann Nygiþ
ekspert9dverg gruvemester 149 mann
5 menneske bøkrer 26 mann Auðunn
5 hobbit hattemaker 31 mann
3 halvalv salmaker 27 mann
3 dverg hønseslakter 57 mann
3 hobbit vedselger 27 mann
3 menneske slakter 17 kvinne Øygunn
kriger 1 menneske vaktkaptein 27 mann Skeggi Auðunnsønn
munk 3 menneske vaktsoldat 26 mann Fariam
ridder 1 menneske ridder 21 mann Sveinòr
jeger 2 menneske pelsjeger 24 mann Maximilian
tyv 1 menneske bokbinder 16 mann Astok
magiker 1 halvalv magibuinnehvr. 24 mann
soldat 5menneske vaktsoldat 32 mann Kord
3 menneske vaktsoldat 26 mann Reiðarr
3 hobbit vaktsoldat 33 mann Varg
1 menneske vaktsoldat 17 mann Undar
1 menneske vaktsoldat 19 kvinne Bryndis
1 menneske vaktsoldat 20 mann Grimorm
1 menneske vaktsoldat 18 kvinne Nilbjørg
trollmann 3 menneske trollmann 32 mann Nrandam

1 I henhold til alderskategoriseringene allerede nevnt.

2 Svært få kvinner hadde mulighet til å få seg lønnsarbeid, og de som gjorde det fikk ofte halve lønna av hva menn fikk. På d10=1, er det ei dame som har den nevnte jobben hvis det er en NPC-klasse-jobb, mens tilsvarende gjelder ved d4=1 når det er en PC-klasse.

Lista er utarbeidet slik: Først må jeg vite klasse og nivå. Rasen velges ved terningkast. Alderen bestemmes i henhold til nedenstående tabell. Kjønn er et mann/kvinne-kast i henhold til kommentar 2) nedenfor, mens navnet bestemmes utfra det som gjelder i verden min, dels basert på klasse og/eller yrker, samt rase og kjønn.

En tilfeldig avgjørelse av alderen var litt mer kompleks, men her er metoden: Med utgangspunkt i tabellen «Alderen har blitt avgjort med følgende utgangspunkt» har jeg gjort et dx-kast for å finne ut hvor gammel vedkommende er, der x er lik differansen mellom alderskategoriene dividert på antall nivå satt til hver klasse (6 eller 12). Ved PC-klasser, er fordelingen fra 1 til 12, 13 til 20 og 20+, så bruk halvparten av aldersspranget som tabellen under gir.

Aldersklasser og terningkast for nivå 1
Rase Voksen Nivå 11 Middel-
aldrende
Gammel Ærverdig
Menneske 15 år +1d4/+1d6/+2d6 35 år 53 år 70 år
Dverg 40 år +3d6/+5d6/+7d6 125 år 188 år 250 år
Alv 110 år +4d6/+6d6/+10d6175 år 263 år 350 år
Gnom 40 år +4d6/+6d6/+9d6 100 år 150 år 200 år
Halvalv 20 år +1d6/+2d6/+3d6 62 år 93 år 125 år
Halvork 14 år +1d4/+1d6/+2d6 30 år 45 år 60 år
Hobbit 20 år +2d4/+3d6/+4d6 50 år 75 år 100 år
1 barbar/tyv/magiker; skald/kriger/ridder/jeger; klerk/druide/munk/trollmann.
Terningkast for å avgjøre alder tilfeldig ved nivå høyere enn 1
Rase Aldersdifferanse og terningkast for tilfeldig alder
Nivå 2–6 Nivå 7–12 Nivå 13+
Menneske 20 år diff., per nivå (x): xd6 18 år: xd3 17 år: xd3
Dverg 85 år: xd12+2 63 år: xd10 62 år: xd10
Alv 65 år: xd10+1 88 år: xd12+3 87 år: xd12+3
Gnom 60 år: xd10 50 år: xd8+1 50 år: xd8
Halvalv 42 år: xd6+1 31 år: xd5 32 år: xd5+1
Halvork 16 år: xd2+1 15 år: xd2 15 år: xd2+1
Hobbit 30 år: xd15 25 år: xd4 25 år: xd4+1