tirsdag 6. desember 2011

Latin: spesielle og uregelmessig gradsbøyde adjektiv

Adjektiv med uregelmessig superlativ

To grupper adjektiv som ellers er regelmessige, har en uvanlig superlativform. Disse er å finne i to kategorier:

    Kategorier av adjektiv med uregelmessig superlativ
  1. Seks adjektiv sluttende på -lis lager superlativ med endelsene -limus, -lima, -limum tilføyd til adjektivets stamme.
  2. Ethvert adjektiv med maskulinendelsen -er, uavhengig av deklinasjon, har superlativendelsen -rimus tilføyd etter -er-endelsen, ikke til adjektivstammen.
    • Legg merke til at komparativ av disse adjektivene dannes på vanlig måte ved å tilføye -ior, -ius til stammen (noen av dem beholdende -e-, andre ikke).

De seks uregelmessige -lis-adjektivene
PositivKomparativSuperlativ
fácilis, -eenkel(t)facílior, -iusenklerefacíl-limus, -a, -umenklest
diffícilis, -evanskeligdifficílior, -iusdifficílimus, -a, -umvanskeligst
símilis, -elik(t)simílior, -iuslikeresimíllimus, -a, -umlikest
dissímilis, -eulik(t)dissimílior, -iusmer ulik / ulikeredissimíllimusmest ulik / ulikest
grácilis, -egrasiøs(t), slank, tynngracíliormer grasiøs(t), slankere, tynneregracillimus, -a, -ummest grasiøs(t), slankest, tynnest
húmilis, -elav, underlegen, beskjeden, ydmykhumílior, -iuslavere, mer underlegen, beskjednere, ydmykerehumíllimuslavest, mest underlegen, beskjednest, ydmykest

Adjektiv med uregelmessig gradsbøying

De følgende adjektivene har så uregelmessig bøying at den eneste måten å lære dem er god, gammeldags pugging. Vær oppmerksom på at her, som i tabellen over, er de norske forslagene bare noen av mulighetene; betydningene av de latinske ordene er alt for mange til å ramse opp alle sammen.

Uregelmessige adjektiv
bónus, -a, -umgod(t)mélior, -iusbedreóptimus, -a, -umbest
mágnus, -a, -umstor, mektigmáior, -iusstørre, mektigeremáximus, -a, -umstørst, mektigst
málus, -a, -umond, fæl, dårligpéior, -iusondere, fælere, dårligere/verrepéssimusondest, fælest, dårligst/verst
múltus, -a, -ummye—, plūsmerplūrimus, -a, -ummest
párvus, -a, -umliten, -a, -emínor, mínusmindremínimus, -a, -umminst
(Egentlig ingen former, men prae, prō er relatert)(foran før)príor, -íustidligere, forrigeprīmus, -a, -umtidligst, først
súperus, -a, -umden/det oversupérior, -iussúmmus, -a, -um
suprēmus, -a, -um
høyest, lengst unna
høyest, sist
Deklinasjon av plūs

Med unntak av plūs kasusbøyes alle adjektivene over som normalt. Plūs derimot, er svært spesielt. I flertall fungerer det som et adjektiv, e.g. plūrēs amīcī, men med blandet -i-stamme og konsonantstammeform (-ium i genitiv flertall, men -a i stedet for -ia i intetkjønn nominativ og akkusativ. I éntall er det et substantiv i stedet for et adjektiv, er intetkjønn og brukes vanligvis som et mengdens genitiv, e.g. plūs pecūniae («mer penger», men ordrett «mer av pengene»)

Deklinasjon av plūs
SingulārisPlūrālis
m/fnm/fn
Nom. plūs plūrēs plūra
Akk. plūs plūrēs plūra
Gen. plūris plūrium plūrium
Dat. plūribus plūribus
Abl. plūre plūribus plūribus